سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد در مورخ 13/ 3/91 افتتاح می گردد.

سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد در مورخ 13/ 3/91 افتتاح می گردد. 

 سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد در  مورخ 13/ 3/91 افتتاح می گردد.

مهندس شفیعی دبیر دفاتر کارگزاری از افتتاح سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد خبر داد.

سومین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد به شماره 21 و با مسئولیت مهندس محمد رضا بیگی بندرآبادی جهت انجام امورمربوط به شهرسازی منطقه 2 در بلوار طالقانی ، کوچه آتش نشانی،  روبروی آزمایشگاه مرکزی روز شنبه مورخ 13/ 3/91 ساعت 30/10 صبح افتتاح خواهد شد.