سومین نشست بررسی و ارائه گزارشات طرح پیوست اقتصادی، اجرایی – مالی طرح تفصیلی شهر یزد برگزار شد.

سومین نشست بررسی و ارائه گزارشات طرح پیوست اقتصادی، اجرایی – مالی طرح تفصیلی شهر یزد برگزار شد.

سومین جلسه بررسی و ارائه گزارشات طرح پیوست اقتصادی، اجرایی – مالی طرح تفصیلی شهر یزد با حضور معاون شهرسازی و معماری، مدیر منطقه چهار، رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری در محل دفتر معاونت شهرسازی و معماری برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تاکید معاون شهرسازی و معماری بر اتمام تهیه طرح بر اساس شرح خدمات و محدوده زمانی مشخص شده، مقرر گردید به منظور تدوین تعرفه عوارض شهرداری همزمان با تهیه طرح پیوست اقتصادی، اجرایی – مالی طرح تفصیلی جلسات ثابت هفتگی در دفتر معاونت شهرسازی و معماری برگزار گردد.

مجتبی فرهمند معاون شهرسازی و معماری در این نشست  تاکید نمود: با تهیه و تصویب طرح پیوست اقتصادی، اجرایی – مالی طرح تفصیلی کلیه مبناهای وصول عوارض در شهرداری یزد با در نظر گرفتن قیمت موثر بر املاک تجمیع و صرفا در قالب یک دفترچه تحت عنوان ارزش روز املاک انجام خواهد شد.

وی افزود:  شهر یزد جزء اولین شهرهایی می باشد که طرح پیوست اقتصادی، اجرایی – مالی طرح تفصیلی آن با کارفرمایی حوزه شهرسازی و معماری در دست تهیه می باشد.