شرایط استفاده مسکونی از زیرزمین بصورت یک واحد مستقل چیست؟

شرایط استفاده مسکونی از زیرزمین بصورت یک واحد مستقل چیست؟

 

-تأمین پارکینگ و فضای باز آن
-نورگیری از دو جبهه به ارتفاع حداقل 80 سانتی متر  یا نورگیری از یک جبهه به ارتفاع حداقل 1/20 سانتی متر
-مساحت مفید حداقل 65 مترمربع