شرح وظايف هر يك از معاونت‌ها

شرح وظايف هر يك از معاونت‌ها

پيرو تفاهم‌‌نامه به شماره 221/26304 مورخ 6/6/1389 عملكرد سازمان فاوا در فروردين ماه‌ 1390 نسبت به انجام تعهدات مفاد تفاهم‌نامه و پشتيباني از سامانه عوارض خودرو مورد تاييد است