ششمین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد با شماره 32 در منطقه سه شهرداری یزد افتتاح گردید


ششمین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری یزد با شماره 32 در منطقه سه شهرداری یزد افتتاح گردید.
طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد از جمله مهندس زرگرباشی معاون شهرسازی و معماری، مهندس دهقان شهردار منطقه سه، مهندس فعالی مدیر عامل سازمان فاوا آقایان مهندس پارسائیان و میر حسینی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد ششمین دفتر کارگزاری تحت نظارت شهرداری در شهر یزد و دومین دفتر در منطقه سه شهرداری یزد راس ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 10/12/91 افتتاح گردید.
قابل ذکر می باشد دفتر مذکور در میدان همافر،  پشت بانک ملی  قرار دارد.