شهرداری یزد پیشنهادات خود برای بروز رسانی طرح تفصیلی را به کمیسیون ماده ۵ فرستاد

شهرداری یزد پیشنهادات خود برای بروز رسانی طرح تفصیلی را به کمیسیون ماده ۵ فرستاد