طراحی و ساماندهی رینگ شرقی یزد

طراحی و ساماندهی رینگ شرقی یزد

طراحی و ساماندهی رینگ شرقی یزد

 

طرح ساماندهی ترافیکی و طراحی شهری کمربند شمالی (رینگ شرقی)، کامل کننده رینگ ترافیکی شهر یزد حدفاصل چهارراه کشتارگاه و بلوار فقیه خراسانی به طول  8/5 کیلومتر به منظور کنترل ترافیک شهری و تخلیه بار ترافیک از نقاط شهری در این مسیر و همچنین آلودگی های بصری و ناهنجاریهای اجتماعی می باشد.

مدیر پروژه : محمد رشیدی