طرح اجرایی اصلاحی شبکه حسینعلی گل تصویب شد.

طرح اجرایی اصلاحی شبکه حسینعلی گل تصویب شد.

طرح اجرایی اصلاحی شبکه حسینعلی گل تصویب شد.

 

طرح اجرایی اصلاحی کوچه 12 متری لاله منشعب از شبکه شهید حسینعلی گل واقع در خیابان آیت ا... کاشانی (معبر پشت کارخانه جنوب) که توسط کارشناس معماری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه شده بود، پس از بررسی در شورای اسلامی شهر یزد تصویب شد.  

 

راضیه اسدالائی گفت: این طرح اصلاحی براساس نقشه طرح تفصیلی جدید که به تأیید شورای اسلامی شهر یزد رسیده و کلیات آن مورد تصویب کمیسیون ماده پنج می باشد، به صورت تعریض از طرفین تهیه که جهت اجرا به منطقه دو شهرداری ابلاغ شده است.

 

وی افزود: طرح اجرایی قبلی به صورت تعریض از یک طرف می باشد که با توجه به درخواست مردمی و با عنایت به بازدید اعضاء کمیسیون عمران شورا از محل، به صورت تعریض از طرفین طراحی شده است.