طرح اجرایی شبکه 30 متری حجاب به منطقه سه ابلاغ شد.

طرح اجرایی شبکه 30 متری حجاب به منطقه سه ابلاغ شد.

طرح اجرایی شبکه 30 متری حجاب به منطقه سه ابلاغ شد.

 

طرح اجرایی شبکه 30 متری حجاب منشعب از بلوار آیت ا... خامنه ای و بلوار فضیلت که توسط کارشناس معماری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه شده بود، پس از بررسی در شورای اسلامی شهر یزد تأیید شد.

محبوبه جعفرپور کارشناس معماری حوزه در این خصوص گفت: این طرح که با در نظر گرفتن وضع موجود و براساس نقشه طرح تفصیلی جدید تهیه شده بود به تأیید شورای اسلامی شهر یزد رسید و جهت اجرا به منطقه سه شهرداری ابلاغ شد.

وی افزود: درخصوص اتصال طرح به بلوار آیت ا... خامنه ای و بلوار فضیلت، تمهیدات ترافیکی  نیز توسط  معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد در نظر گرفته شد.