طرح اجرایی پارکینگ نواری تجاری های بلوار شهیدان اشرف ابلاغ شد.

طرح اجرایی پارکینگ نواری تجاری های بلوار شهیدان اشرف ابلاغ شد.

طرح اجرایی پارکینگ نواری تجاری های بلوار شهیدان اشرف ابلاغ شد.

 

طرح اجرایی پارکینگ نواری تجاری های شهرک گلستان صفائیه واقع در بلوار شهیدان اشرف توسط خانم جعفرپور مهندس معمار حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه شد. 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد:  با عنایت به اینکه مالکین و کسبه واحدهای تجاری قبلاً از طریق گذر4 متری که در حد شرقی این واحدها بوده حق دسترسی داشته اند و اکنون این گذر حذف گردیده است و از طرفی درخواست منطقه سه شهرداری یزد مبنی بر تهیه طرح اصلاحی مذکور  با در نظر گرفتن حق دسترسی مالکین به پلاکها، این طرح تهیه شده که جهت اجرا به منطقه سه شهرداری ارسال گردیده است.