طرح ادامه مسیر بلوار جهاد تا مدرس (فاز دوم)

طرح ادامه مسیر بلوار جهاد تا مدرس (فاز دوم)

طرح ادامه مسیر بلوار جهاد تا مدرس (فاز دوم)