طرح اصلاحی گذر پارسائیان در کمیسیون ماده پنج تصویب شد.

طرح اصلاحی گذر پارسائیان در کمیسیون ماده پنج تصویب شد.

طرح اصلاحی گذر پارسائیان در کمیسیون ماده پنج تصویب شد.

 

طرح اصلاحی گذر پارسائیان منشعب از بلوار شهید محمد حسین جوکار توسط کارشناس معماری حوزه معاونت شهرسازی و معماری تهیه و در مهر ماه سال جاری در کمیسیون ماده پنج اداره کل راه و شهرسازی استان یزد تصویب شد.

 

به گفته مریم انوری : این طرح به عرض 10 متر و بصورت تعریض از طرفین نسبت به نقشه اجرایی مصوب شده ضمن مدنظر قرار دادن مجوزهای صادره قبلی و همچنین پوسته موجود در کمیسیون ماده پنج تصویب شده است. شایان ذکر است که طرح گذر قبلی به عرض 14 متر بوده است.