طرح فضای سبز کوچه جوان سه تهیه شد.

طرح فضای سبز کوچه جوان سه تهیه شد.

طرح فضای سبز کوچه جوان سه تهیه شد.

طرح فضای سبز کوچه جوان سه واقع در بلوار جوان تهیه شد.

محبوبه جعفرپور کارشناس معماری حوزه در این خصوص گفت: این زمین  در نزدیکی بلوار جوان و به شکل مثلث می باشد. وی افزود مساحت فضای سبز طراحی شده  حدود 540 مترمربع می باشد که طراحی آب نما و فضای نشیمن از جمله مواردی است که در این طرح آمده است.