طرح های تهیه شده در سال 96

 

طرح های اجرایی

-  گذر 16 متری سردوراه منشعب از بلوار سید رضا پاکنژاد به بلوار سید محمد پاکنژاد

  تصویر طرح  

  تصویر طرح

-  گذر اجرایی حدفاصل خیابان شهید ادهمی به خیابان مهدی

  تصویر طرح 

    تصویر طرح  

     

 

 

طرح پارک ها و نوار سبز

 

- طرح فضای سبز مجاور بلوار آزادگان، جنب کوچه 58 با کدنوسازی 1-40-1-3  و 30-40-1-3

  تصویر طرح  

  تصویر طرح  

 

- طراحی و ایجاد فضای سبز مجاور میادین رقیه، گندم و گل نرگس

  تصویر طرح  

  تصویر طرح  

  تصویر طرح  

- الگوی توسعه قسمت الحاقی پارک حسن آباد 

  تصویر طرح  

  تصویر طرح  

  تصویر طرح  

 

سایر طرح ها