عزم جدی شهرداری در مقابله با ساخت و ساز غیر اصولی ـ کوتاه نخواهیم آمد

عزم جدی شهرداری در مقابله با ساخت و ساز غیر اصولی ـ کوتاه نخواهیم آمد


عزم جدی شهرداری در مقابله با ساخت و ساز غیر اصولی ـ کوتاه نخواهیم آمد

ثبت جهانی یزد فرصت مناسبی شد تا توجه مردم و کارشناسان به چگونگی اقدام مسئولین در حفظ این میراث به جا مانده و همچنین برنامه هایی که برای توسعه شهری تهیه می شود بیشتر معطوف گردد. متاسفانه آمار ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر که انتقاد جدی و به حق بسیاری را به همراه داشته، کمی از شیرینی این اتفاق خوشایند کم می کند. با توجه به اینکه در بحث تدوین قوانین، اعطای مجوز و نظارت بر ساخت و ساز ارگان های متفاوتی از جمله اداره کل راه و شهرسازی،شهرداری، سازمان نظام مهندسی و دیگر نهاد ها درگیر هستند، کسب نتیجه مطلوب از برآیند همراهی و همسویی این مجموعه ها می باشد و در صورت کوتاهی هر بخش، کار به شکل مطلوبی به سرانجام نخواهد رسید.
خوشبختانه نگاه فرهنگی با رویکرد حفظ هویت در جامعه نشان دهنده آن است که خواسته عموم مردم نیز برخورد جدی با متخلفانی است که به بهانه منفعت و سودجویی شخصی به اعتبار و آبروی این شهر تاریخی لطمه میزنند. در حال حاضر عموم پروژه های بزرگ با هماهنگی و نظارت مجموعه های مربوطه صورت میگیرد ولی ساخت سازهای شخصی کوچک و به طور ویژه در حاشیه شهر بدون اخذ پروانه و رعایت ضوابط شهرسازی صورت میگیرد. این موضوع ضمن گسترش غیر اصولی شهر، به واسطه عدم همسویی ساخت سازها با اقلیم و شرایط محیط و از بین بردن هویت و اصالت معماری یزد، آسیب جدی بر پیکره شهر وارد می سازد.
در همین راستا معاونت معماری و شهرسازی شهرداری به عنوان مسئول و متولی این موضوع از سوی شهرداری پس از تدوین و ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر، به سهم خود تلاش کرده است تا ضمن تسهیل روند اخذ مجوز ها و پروانه، با برخورد جدی و موثر با ساخت و ساز های غیر اصولی، اجازه دست درازی سودجویان به  سرمایه های مردم در شهر را ندهد و از منافع آنها در مقابل اینگونه افراد حفاظت نماید. در این زمینه جلسات متعددی با کارشناسان و مدیران مناطق پنج گانه شهری برگزار شده است تا ضمن تبیین سیاست ها و هم اندیشی با آنها، راهکارهای عملی، هماهنگ و غیر سلیقه ای به عنوان مبنای کار قرار گیرد. نتیجه این موضوع و جدیت مجموعه شهرداری در این قضیه نیز در صدور و اجرای احکام تخریب در چند ماهه اخیر کاملا مشهود است.
قطعا شهروندان فهیم یزدی نیز با درک منفعت همگانی این موضوع سعی خواهند داشت با رعایت قوانین و مقررات بر مبنای طرح های مصوب یاری رسان متولیان این امر باشند. لذا با توجه به عزم جدی شهرداری در برخورد با اینگونه تخلفات و هماهنگی های صورت گرفته با نهادهای مربوطه در بحث صدور احکام تخلفات کمیسیون ماده صد، پیشنهاد میگردد همشهریان عزیز قبل از هرگونه اقدام اجرایی در پروژه های جدید و یا دخل و تصرف در فضاهای موجود، با مراجعه به شهرداری مربوطه از ضوابط و شرایط حاکم مطلع و طراحی های خود را بر همین اصول مصوب انجام دهند. این کار ضمن ایجاد وحدت در الگوی ساخت و ساز، مالکان را از صرف هزینه های اضافی و یا تحمل ضرر و زیان در صورت صدور حکم تخریب مصون می دارد. شایان ذکر است معاونت معماری و شهرداری یزد پذیرای هرگونه انتقاد و پیشنهاد در راستای تعالی مدیریت شهری از سوی شهروندان گرامی می باشد.