مجتبی فرهمند مطرح کرد: در تدوین ضوابط، هنگام تقابل نیاز و ارزش، توجه به نیاز در اولویت قرار دارد.

مجتبی فرهمند مطرح کرد: در تدوین ضوابط، هنگام تقابل نیاز و ارزش، توجه به نیاز در اولویت قرار دارد.


مجتبی فرهمند مطرح کرد: در تدوین ضوابط، هنگام تقابل نیاز و ارزش، توجه به نیاز در اولویت قرار دارد.

معاون شهرسازی و معماری یزد در این نشست ضمن انتقاد از عدم توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در تدوین طرح های توسعه شهری نظیر طرح تفصیلی گفت: در تدوین ضوابط توسعه شهری برای بافت های تاریخی بایستی نگاه حفاظت محور داشته باشیم  ولی تعامل با ساکنین و توجه به نیازهای مردم برای حفظ حیات و پویایی بافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مجتبی فرهمند در نشست تخصصی بررسی تجارب تدوین ضوابط برای بافت های تاریخی به ارائه تجربیات خود در زمان مدیریت پرونده ثبت جهانی یزد و پس از آن در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد پرداخت. وی در این ارائه بهترین نگاه برای تدوین ضوابط بافت تاریخی را توسعه مبتنی بر حفاظت از ارزش های تاریخی دانست و گفت: از نظر فنی و شهرسازی داشتن برنامه توسعه حفاظت محور بهترین پاسخ برای بافت تاریخی و زنده است اما عدم توجه به ابعاد اجتماعی طرح های توسعه و حفاظت می تواند حیات این بافت را دچار اختلال کند. وی در توضیح این مطلب گفت به هر حال سکونت در بافت تاریخی نیازمندی هایی به همراه دارد که گاها این نیاز در تعارض با یک ارزش قرار میگیرد و در صورتی که این نیاز به نحوی مرتفع نگردد باعث می شود سکونت و بهره برداری از بافت با  دشواری هایی همراه شود و کم کم حیات از آن رخت برببندد. لذا نگاه صرفا حفاظتی ما را به سمت موزه ای شدن پیش میبرد که برای یک بافت زنده این موضوع نمیتواند مورد پذیرش باشد.

وی در پیشنهاد راهکار برای حل این تعارض گفت: در این تقابل ما دو راه پیش رو داریم. یکی اینکه اهمیت موضوع واجد ارزش به اندازه ای کمرنگ است که در مقابل رفع نیاز میتوان از آن چشم پوشی کرد و طرح توسعه را بر مبنای پاسخ به نیاز  تدوین نمود. اما اگر ارزش مورد بحث در درجه ای از اهمیت باشد که حفاظت از آن ضروری باشد بایستی نیاز و نحوه برخورد با آن را تغییر داد و این امر عمدتا از طریق کار فرهنگی امکان پذیر است. برای مثال ترویج پیاده محوری، دوچرخه سواری و استفاده از حمل و نقل عمومی می تواند از نیاز شهروندان به خیابان های عریض و پارکینگ های متعدد برای خودرو بکاهد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد در بخش های دیگری از ارائه خود به بررسی گزیده منشورهای بین المللی و قطع نامه ها و مصوبات داخلی در زمینه حفاظت پرداخت و با تشریح آسیب شناسی وضع موجود از نمونه های موفق خارجی مثال هایی ارائه نمود. بررسی ضوابط طرح های بالا دستی و بیان تجربیات اجرایی در تدوین سند ثبت جهانی، تدوین ضوابط حریم منظری بافت تاریخی شهر یزد و تالیف کتابچه ضوابط راهنمای مردمی برای توسعه و حفاظت از بناهای تاریخی، عناوین دیگر ارائه وی در این جلسه بود.

این نشست که باحضور عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار شد به همت مدیریت بافت و بناهای تاریخی تهران برگزار گردید.