مديريت طرحهاي توسعه شهري

مديريت طرحهاي توسعه شهري

حجت فلاح

 

کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري    1382  دانشگاه يزد

استخدام(پيماني) در شهرداري يزد از اسفند 1384 تا كنون به عنوان كارشناس و كارشناس مسئول شهرسازي

سوابق

 اداري و اجرايي

1.                 جانشين اداره طرحهاي شهرسازي و معماري از تاريخ1/12/1387 لغايت17/4/1388

2.                 سرپرست اداره طرحهاي شهرسازي و معماري از تاريخ 17/4/1388 لغايت 19/5/1388

3.                 مديريت طرحهاي توسعه شهري شهرداري از تاريخ 19/5/1388 تاكنون

4.         نماينده شهرداري يزد و عضو كميته فني كميسيون ماده 5 شهر يزد از تاريخ 11/11/1388 تا كنون

5.          نماينده شهرداري يزد در كميته فني كارگروه معماري وشهرسازي استان يزد از تاريخ 3/5/1388 تا كنون.

6.          عضو كميته هماهنگي و نظارت برتهيه طرح تفصيلي شهر يزد و مسئول بررسي و كنترل نقشه ها و گزارش هاي آن

7.           نماينده شهرداري يزد در كميته فني سكونتگاه‌هاي غير رسمي و حاشيه‌نشيني استان يزد. 15/9/85 تا كنون

8.            نماينده شهرداري يزد در كارگروه تخصصي تامين مسكن استان يزد. 25/3/84 تا كنون

9.                   نماينده شهرداري يزد در كميته تخصصي بررسي و تأييد طرح هاي آماده سازي مسكن مهر از تاريخ 8/4/1388 تا كنون

10.         عضو كارگروه GIS، پاركينگ،‌ امور نظام مهندسي و خدمات شهرسازي،‌ ستاد مميزي شهرداري يزد از تاريخ 7/6/1388 تا كنون.

11.        رئيس كارگروه طرح تفصيلي شهر يزد (شهرداري يزد) از تاريخ 14/2/88 تا كنون.

12.            عضو كميته بررسي و تصويب طرح‌هاي شهرسازي و معماري شهرداري يزد

13.       عضو كميته برنامه‌ريزي شهرداري يزد

14.             ناظر و مسئول پيگيريِ  «تهيه چشم‌انداز و برنامه 5 سالهِ توسعه و عمران شهرداري يزد»

15.           مطالعه طرح‌ جامع يزد و شرکت درجلسات بررسي‌و ارائه ‌نظرات‌ كارشناسي ‌به ‌مشاور و شوراي عالي معماري‌ و ‌شهرسازي‌ كشور(1385)

16.      عضو ثابت اتاق فكر شهرداري يزد از تاريخ 19/8/1388 تا كنون

17.             عضو كميسيون توافقات شهرداري مناطق يك – سه و ناحيه تاريخي شهر يزد از تاريخ 11/6/1388 تا كنون

18.      نماينده شهرداري يزد در كميته همكاري هاي مشترك «تفاهم نامه انجام خدمات پژوهشي»فيمابين شهرداري- شوراي شهر و دانشگاه يزد