مدیریت بافت فرسوده

بافت فرسوده

مهندس علیرضا مشایخی

 

سوابق کاری :

شهردار اسبق منطقه سه شهرداری یزد

شهردار سابق ناحیه یک منطقه سه شهرداری یزد