مدیریت بافت فرسوده

مدیریت بافت فرسوده

 

- برگزاری دوره آموزشی بازآموزی ضوابط و مقررات شهرسازی و درآمد

- انجام فراخوان واگذاری امتیاز دفتر به بازنشستگان شهرداری

- تعیین صلاحیت و انتخاب افراد واجد شرایط

- عقد قرارداد واگذاری خدمات شهرسازی با دفاتر موجود و تازه تاسیس

- تهیه و ارسال لایحه تعرفه پیشنهادی سال 95 دفاتر به شورای اسلامی شهر

- برگزاری کمیته انضباطی دفاتر جهت بررسی و رسیدگی به گزارش تخلف کارگزاران