مدیریت بافت فرسوده

مدیریت بافت فرسوده

 

 

دفاتر کارگزاری 

انجام فراخوان واگذاری امتیاز دفتر به بازنشستگان شهرداری

تعیین صلاحیت و انتخاب افراد واجد شرایط

عقد قرارداد واگذاری خدمات شهرسازی با دفاتر موجود و تازه تاسیس

تهیه و ارسال لایحه تعرفه پیشنهادی سال 95 دفاتر به شورای اسلامی شهر

برگزاری کمیته انضباطی دفاتر جهت بررسی و رسیدگی به گزارش تخلف کارگزاران

 

 

امور نظام مهندسی

برگزاری جلسات هفتگی با نماینده نظام به منظور اصلاح و به روزآوری فرمهای گزارشات مهندسین و همچنین تعامل در امور مشترک فی مابین

پیگیری راه اندازی سامانه نظام مهندسی در سیستم شهرسازی به منظور کنترل و نظارت بر ساخت و سازها

 

 

سایر

تهیه و ارسال لایحه تخفیف در عوارض پذیره فضای اقامتی – سیاحتی وهتل به شورای اسلامی شهر

تهیه و ارسال لایحه تعیین ارزش معاملاتی پارکینگ به شورای اسلامی شهر

درخواست و پیگیری عقد قرارداد واگذاری آسیب شناسی آرای کمیسیون ماده صد با شرکت ماتریس توسعه پارس

درخواست فراخوان انتخاب مشاور ذیصلاح جهت تشکیل دفتر تسهیل گری در بافت فرسوده و نا کارامد شهری

تهیه نقشه منطقه بندی پیشنهادی شهر یزد به همراه مستندات آن و پیگیری جهت تصویب مناطق جدید

تهیه نقشه پهنه بندی ارزش معاملاتی نواحی به عنوان قیمت پایه تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری

تهیه و ارسال فرم یکسان اجرای احکام کمیسیون ماده صد به مناطق و نواحی شهرداری