مدیریت بافت فرسوده

مدیریت بافت فرسوده

 

کارگروه روان سازی صدور مجوزها

هدف : 

تسهیل و تسریع در صدور مجوز ها به ویژه پروانه ساختمانی در حوزه شهرسازی و مناطق

رفع نواقص و خلاء های قانونی موجود در ضوابط و مقررات جاری

اقدامات انجام شده:

مرور ضوابط طرح تفصیلی پیشنهادی و رفع نواقص آن جهت گذراندن تصویب نهایی در کمیسیون ماده پنج

تسهیل در صدور پروانه ساختمانی، کاهش مدت زمان صدور پروانه، صدور پروانه تک برگی سیستمی

 تهیه پیشنهاد ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره11 ماده صد قانون شهرداری ها

بررسی ضوابط و مقررات حاکم بر تعیین نوع ملک موضوع ماده 12 قانون زمین شهری

بررسی ضوابط و مقررات حاکم بر اراضی با کاربری باغات و املاکی که نوع ملک، باغ تشخیص داده شده است.

 تدوین تعرفه سال 1394

 

 

دفاتر کارگزاری 

 بررسی پرسنل و امکانات فیزیکی و موقعیت دفاتر

 ایجاد دسترسی سیستم دبیرخانه برای کلیه دفاتر

 نظر سنجی از ارباب رجوع های دفاتر

 رتبه بندی دفاتر براساس آمار و نظر سنجی

برگزاری جلسه با نمایندگان دفتر و ارائه روش ادامه کار و واگذاری خدمات

 تهیه مصوبه اعضاء کارگروه گزینش و نظارت

تشکیل جلسه با اعضای کارگروه گزینش و نظارت و ارائه چشم انداز روند کار دفاتر

تهیه و تدوین آیین نامه اداری دفاتر

 آغاز دوره آموزشی بازآموزی ضوابط و مقررات شهرسازی و درآمد

تهیه و تدوین آیین نامه اجرائی دفاتر کارگزاری