مدیریت طرح های توسعه شهری

آقای مهندس فلاح

معاون / کارشناسی ارشد جغرافیای برنامه ریزی شهری
مسئولیت ها و وظایف