مدیر بافت فرسوده شهر یزد


مدیر بافت فرسوده /
مسئولیت ها و وظایف
سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت شناسایی، مطالعه و بازسازی، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و تاریخی با توجه به سیاست های دولت و طرحهای بالا دست
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به بازسازی و بهسازی بافت های قدیمی و حفاظت از بافت و بناهای تاریخی شهر
مبادله اطلاعات علمی و فرهنگی مرتبط با بافت فرسوده و تاریخی با مراکز تحقیقاتی و علمی، محلی، ملی و بین المللی