مدیر محترم نظارت بر ساخت و ساز


    

مهندس علی نوری

مدیریت نظارت بر ساخت و ساز ها

 

 1.                                                                                                                                                                                                                

وظایف:

 • برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین آئین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی
 • ایجاد هماهنگی در واحدهای شهرسازی مناطق با توجه به ضوابط و دستورالعمل های موجود
 • برنامه ریزی لازم به منظور حفظ و حد رویه در مناطق شهرداری و سایر سازمان های ذیربط
 • نظارت در ثبت و نگهداری و طبقه بندی برتامه های ارجاعی به کمیسیون ماده صد
 • اقدام در تهیه و تدوین آئین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی
 • صدور بخشنامه و دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای دقیق ضوابط طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری
 • مدیریت سیستم جامع شهرسازی

 

سوابق کاری :

 • کارشناس دفتر مطالعات و برنامه ریزی
 • مسئول صدور پروانه منطقه 2
 • کارشناس اداره نظارت بر صدور پروانه
 • سرپرست اداره نظارت بر صدور پروانه
 • رئیس اداره صدور پروانه منطقه 1
 • رئیس اداره شهرسازی و معماری منطقه 1
 • مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و ساز