مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها

علی نوری

مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها / کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه یزد
مسئولیت ها و وظایف
برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین آئین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسایل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی
ایجاد هماهنگی در واحدهای شهرسازی مناطق باتوجه به ضوابط و دستورالعمل های موجود
برنامه ریزی لازم به منظور حفظ وحدت رویه در مناطق شهرداری و سایر سازمان های ذیربط
نظارت در ثبت و نگهداری و طبقه بندی برنامه های ارجاعی به کمیسیون ماده صد
اقدام در تهیه و تدوین آئین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسایل شهرسازی و پیشنهاد استانداردهای مختلف در امور شهرسازی
صدور بخشنامه و دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای دقیق ضوابط طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری
مدیریت سیستم جامع شهرسازی