مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها

اهم اقدامات انجام شده :

/
مسئولیت ها و وظایف
تشکیل جلسات کارگروه روان سازی صدور مجوزها