مدیر کمیسیون ماده صد

مدیر کمیسیون ماده صد


میثم دهقان

مدیر کمیسیون ماده صد /
مسئولیت ها و وظایف
انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و طبقه بندي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ماده صد
برنامه ريزي به منظور تشكيل جلسات كميسيونهاي ماده صد با توجه به تعداد پرونده هاي واصله از مناطق و دعوت از اعضاء كميسيون جهت شركت در جلسات
شركت در جلسات كميسيونها جهت رفع ابهامات و اداي توضيحات در مورد پرونده هاي ارجاعي در صورت لزوم
بازديد از محل مستحدثات موردنظر در صورت لزوم و براساس درخواست اعضاء كميسيون يا متقاضي
حفظ ارتباط حقوقي و قضايي با مديريت حقوقي شهرداري و دادگستري و دفاتر اسناد رسمي و اشخاص و مراجع ذيربط
ابلاغ نتيجه آراء صادره كميسيونهاي ماده صد به مناطق و افراد ذيربط
انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق