مراحل کلی جهت صدور پروانه ساختمانی برگرفته از سایت معاونت شهرسازی ومعماری وزارت راه و شهرسازی

مراحل کلی جهت صدور پروانه ساختمانی برگرفته از سایت معاونت شهرسازی ومعماری وزارت راه و شهرسازی

مراحل كلي جهت صدور پروانه ساختمان

   

 


مراحل و شرح اقدامات  :

-تكميل فرم توسط متقاضي ( شامل مشخصات مالك ، پلاك پستي، نشاني كامل و دقيق شماره پرونده ، بلوك و ملك(
-
صدور دستور بازديد توسط مسئول شهرسازي
-اخذ نوبت بازديد و مراجعه به بايگاني جهت تائيد و اطلاعات اخذ نوبت
-بازديد توسط مامور فني منطقه و ارائه گزارش و تهيه كارت گذر بندي
-بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول شهرسازي منطقه و در صورت بلامانع بودن از نظر كاربري و گذر بندي و ساير ضوابط شهر سازي صدور دستور تهيه نقشه
-در صورتي كه گذر بندي پلاك داراي مشكل باشد استعلام از دفتر طرحهاي تفضيلي و نقشه برداري معاونت شهرسازي
-در صورتيكه كاربري پلاك داراي مشكل باشد استعلام از سازمانهاي مربوطه
-كاربريهاي فضاي سبز، پاركينگ . اداري، ورزشي استعلام از معاونت شهرسازي
-كاربريهاي آموزشي استعلام از آموزش و پرورش
-كاربريهاي بهداشتي، درماني استعلام از دانشگاه علوم پزشكي
-كاربريهاي مسكوني با ارزش تاريخي استعلام از سازمان ميراث فرهنگي
-كاربريهاي خدمات جهانگردي، پذيرايي استعلام از ارشاد اسلامي ، سازمان ايرانگردي
-صدور مجوز تهيه نقشه معماري ( توسط واحد تشكيل پرونده(
-
ارائه نقشه معماري با رعايت ضوابط شهرسازي توسط مالك
-بررسي نقشه معماري توسط مسئول شهر سازي و در صورت تائيد صدور دستور محاسبه
-محاسبه متراژ زير بنا عوارض زير بنا توسط قسمت محاسبات
-صدور فيشهاي عوارض زير بنا ، آتش نشاني ، نامه بيمه
-پرداخت فيش هاي مربوطه توسط مالك
-صدور معرفي نامه ناظر و محاسب( توسط واحد تشكيل پرونده) پس از دريافت فرم معرفي نامه مالك موظف مي باشد فرم مذكور را نزد مهندس ناظر و محاسب خود ببرد و ايشان بايد فرم مذكور را مهر و امضاءنمايند و سپس به قسمت امور مهندسين ناظر واقع در معاونت شهر سازي برود و برگ تعهد نظارت و برگ تعهد محاسب را دريافت و به منطقه ( شهرداري ) ارائه نمايد.
-
تهيه و ارائه مدارك مورد نياز توسط مالك از قبيل:
-
برگ تعهد نظارت
-برگ تعهد محاسب +نقشه هاي سازه( اجرايي)
-فرم تعهد كارفرما ( مالك) تكميل و گواهي امضاء شده در يكي از دفاتر اسناد رسمي
-فيش هاي عوارض زير بنا ، نوسازي سال جاري
-جواب نامه از اداره بيمه
-اصل و كپي سند مالكيت به نام مالك فعلي
-مجوز تهيه نقشه با مهر و امضاي طراح و تائيد واحد امور مهندسين ناظر معاونت شهرسازي
-تائيد نقشه هاي سازه توسط واحد ايستايي معاونت شهرسازي در صورتي كه 4 سقف و يا بيشتر باشد.( نقشه هاي سازه توسط مسئول شهرسازي منطقه به مهر مطابقت ممهور و سپس توسط واحد ايستايي معاونت شهرسازي تائيد مي گردد(
-
نامه از واحد آتش نشاني معاونت شهر سازي در صورتي كه 4سقف و يا بيشتر باشد( استعلام مربوط توسط قسمت پيش نويس پروانه واحد شهرسازي انجام مي گيرد و جواب توسط مالك بايد ارائه گردد.(
-
ارائه فرم تعهد معماري
-ارائه فرم تعهد نظارت معماري در صورتي كه 5 سقف يا بيشتر باشد
-ارائه نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و برق در صورتيكه 6 سقف يا بيشتر باشد
-ارائه فرم تعهد نظارت تاسيسات برق
-ارائه فرم تعهد نظارت تاسيسات مكانيكي 
-
تهيه پيش نويس پروانه توسط شهرداري
-تكميل شناسنامه ساختمان توسط شهرداري
 -اخذ امضاء پروانه ( پيش نويس گيرنده ، محاسب، ( معاون) شهرسازي ، شهردار منطقه  (
-
صدور پروانه ساختمان
-ممهور شدن پروانه توسط واحد دبيرخانه
-تهيه كپي از سه صفحه اول پروانه و ممهور شدن به امضاء و مهر مهندس ناظر ( توسط مالك) و ارائه به واحد صدور پروانه
-تحويل پروانه ساختمان به مالك + يكسري نقشه هاي تائيد شده معماري و سازه