مسئولان صدور پروانه در دوره آموزشی تسهیل در روان سازی صدور مجوزها شرکت نمودند.

مسئولان صدور پروانه در دوره آموزشی تسهیل در روان سازی صدور مجوزها شرکت نمودند.

مسئولان صدور پروانه در دوره آموزشی تسهیل در روان سازی صدور مجوزها شرکت نمودند.

 

در راستای هماهنگی بین مناطق به ویژه در واحدهای صدور پروانه، جلسات کارشناسی با حضور مدیر نظارت بر ساخت و سازها و مسئولین صدور پروانه مناطق در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد.

علی نوری گفت: در این جلسه ضمن مرور ضوابط و مقررات و نیز آموزش های لازم در این زمینه، هماهنگی های لازم جهت یکسان سازی در صدور مجوزها و نیز صدور دستور تهیه نقشه انجام پذیرفت.

لازم به ذکر است جلسات مذکور در جهت روزآمدسازی اطلاعات به طور مرتب و با فاصله زمانی مناسب تشکیل می گردد.