مطالعات امکان سنجی و مکان یابی پارک موضوعی قرآن

مطالعات امکان سنجی و مکان یابی پارک موضوعی قرآن

مطالعات امکان سنجی و مکان یابی پارک موضوعی قرآن

 

این پروژه با تأکید به فرهنگ دینی و معارف اسلامی و قرآنی تهیه می گردد تا از این طریق آموزه های قرانی و روایی بتواند در زندگی شهروندان بالاخص نسل نوپا معنا و محتوا یابد. همچنین تماثیل قرآنی یا داستان های قرآنی و اخبار و سرگذشت پیشینان نهاده فکری و ذهنی شهروندان شود.

مدیر پروژه : سعید شایگان