مطالعات مرحله دوم طراحی و ساماندهی بلوار فقیه خراسانی

مطالعات مرحله دوم طراحی و ساماندهی بلوار فقیه خراسانی

مطالعات مرحله دوم طراحی و ساماندهی بلوار فقیه خراسانی

 

ساماندهی ترافیکی و طراحی شهری بلوار فقیه خراسانی به منظور سازماندهی و نظم بخشی ترافیک و کاهش آلودگی های بصری و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری به طول 4/8 کیلومتر در ورودی شمالی شهر یزد در دست اقدام می باشد. 

این پروژه با هماهنگی و مشارکت شهرداری شهر یزد و شاهدیه قصد دارد تا بار ترافیکی ورودی شمالی این دو شهر را با طراحی جدید ترافیکی، مدیریت و کنترل نماید.  

مدیر پروژه : محمد رشیدی