معاونت شهرسازی معماری

جناب آقای مهندس دهقان

معاونت / کارشناسی عمران
مسئولیت ها و وظایف