معاونت معماری و شهرسازی شهرداری یزد

جناب آقای مهندس محمود دهقان

/ کارشناسی عمران
مسئولیت ها و وظایف