معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد

مهدی فعالی

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری / لیسانس کامپیوتر ( نرم افزار )
مسئولیت ها و وظایف