معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد تصریح کرد: طرح بازآفرینی محلات، یک پیوست هویتی برای اسناد برنامه ریزی شهری است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد تصریح کرد: طرح بازآفرینی محلات، یک پیوست هویتی برای اسناد برنامه ریزی شهری است.


معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد تصریح کرد: طرح بازآفرینی محلات، یک پیوست هویتی برای اسناد برنامه ریزی شهری است.

 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد در جلسه بررسی وضعیت پیشرفت طرح بازآفرینی محلات هدف در دفتر این معاونت به تلاش برای احیای هویت محلات در اجرای طرح های بازآفرینی اشاره کرد.

مجتبی فرهمند با بیان اینکه طرح بازآفرینی فراتر از تهیه طرح های کالبدی است گفت: هدف ما ازاجرای این طرح رسیدن به ساختار توسعه محله ای برای هریک از محلات هدف می باشد و در این مسیر به دنبال احیای هویت آن محله هستیم. وی از طرح بازآفرینی به عنوان یک پیوست هویتی برای اسناد برنامه ریزی شهری نام برد و افزود: درتهیه این طرح حفظ ساختار اجتماعی بایستی در اولویت قرار داشته باشد و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طرح های توسعه شهری در محلات مد نظر قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد در خصوص روند تهیه این طرح گفت: برای رسیدن به اهداف مدنظر، ابتدا اقدامات مطالعاتی و پایشی در محلات صورت می پذیرد و پس از بررسی نتایج با رسیدن به هویت هر محله، چشم انداز توسعه محله مشخص میشود. پس از آن با بررسی فرم های نظر سنجی و نیاز سنجی تکمیل شده نیاز محله تعیین و با توجه به چشم انداز، طرح های موضوعی و موضعی برای رفع آنها تعریف می گردد. از این طریق کسری سطوح خدماتی در طرح های بازآفرینی دیده می شود.

مجتبی فرهمند با اشاره به محلات شاه ابوالقاسم، کوچه بیوک و قاسم آباد به عنوان محلات هدف در این طرح، در خصوص نتایج این جلسه گفت: پیشرفت مطلوبی در زمینه تهیه این طرح صورت گرفته است و دلیل برگزاری این جلسه همسو شدن و رفع برخی ابهامات در مسیر تهیه طرح بود که با همفکری صورت گرفته، مشاور می تواند خواسته واقعی ما را برآورده سازد.

این جلسه با حضور مجتبی فرهمند، معاون شهرسازی و معماری، حجت فلاح مدیر طرح های توسعه شهری، امین خبیری رییس سازمان عمران و بازآفرینی شهری، تیم مشاور طرح و کارشناسان شهرداری برگزار گردید، مشاور طرح به توضیح مطالعات و پایش های صورت گرفته تاکنون و نحوه ادامه فرآیند تهیه طرح پرداخت و برخی پیشنهادات درخصوص طرح های موضعی مورد بررسی قرار گرفت.