معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد


حجت فلاح

سرپرست معاون شهرسازی و معماری / کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مسئولیت ها و وظایف
بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر
نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها درخصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری
رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هماهنگی مناطق شهرداری
بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرائی و تفصیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری
نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر براساس ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب و قوانین و دستوالعملهای مربوطه
انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه شهرسازی و معماری
تهیه طرحهای راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر و هسته های جمعیتی اطراف شهر
برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی
برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور زیباسازی شهر با اولویت معماری سنتی
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق