مناقصه عمومی طرح جامع رنگ و مصالح شهر یزد

مناقصه عمومی طرح جامع رنگ و مصالح شهر یزد

آگهی مناقصه عمومی

 
 

 


                                                          
 
 
مناقصه گزار: شهرداری یزد
موضوع مناقصه: مناقصه عمومی تهیه طرح جامع رنگ و مصالح شهر یزد با ارزیابی فنی (تهیه شرح خدمات تفصیلی)
1-براساس آئین نامه خرید خدمات مشاور به شماره 193542/ت42986ک مورخ 01/10/1388 انتخاب مشاور صورت می گیرد.
2-در این روش ارزیابی مالی پیشنهادها براساس روش QCBS (روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت تراز شده) انجام می شود. 
3-در این روش مشاوری که کمترین قیمت تراز شده را پیشنهاد کرده باشد، به عنوان مشاور منتخب برگزیده می شود.
4-براساس بخشنامه راهنمای نحوه تهیه شرح خدمات تفصیلی خدمات و مبانی حق الزحمه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری مورخ 15/08/1389 به شماره 62363/100، 65 امتیاز از امتیاز اصلی روش شناسی/ متدولوژی (ضریب وزنی 35 درصد) به معیار فرعی شرح تفصیلی خدمات اختصاص داده می شود که می بایست کلیه مشاورین شرح خدمات پیشنهادی خود را با موضوع تهیه طرح جامع رنگ و مصالح شهر یزد تا ساعت 14 رز سه شنبه مورخ 27/12/1392 به امور قراردادهای شهرداری یزد تحویل نمایند. تا پس از تشکیل جلسه ارزیابی فنی (تصویب شرح خدمات)، شرح خدمات مصوب به همراه کاربرگ های پیشنهاد قیمت و سایر معیارهای فنی به دعوت شدگان ارسال می گردد.
5-نحوه تأمین اعتبار پروژه: پروژه از محل بودجه سال 93 شهرداری یزد تأمین اعتبار می گردد.
محل انجام کار : شهر یزد
محل دریافت اسناد: یزد، میدان آزادی، شهرداری مرکز، امور قراردادها
قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 000/250 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2091521000 نزد بانک تجارت سایر اطلاعات و جرئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند. در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.