منظور از تراکم ساختمانی چیست؟

منظور از تراکم ساختمانی چیست؟

نسبت سطح زیربنای کل طبقات (غیر از انبار، پارکینگ، اتاقک پله و تآسیسات) به مساحت قطعه زمین (که به درصد بیان می گردد)