منظور از زیربنای مفید یا خالص چیست؟

منظور از زیربنای مفید یا خالص چیست؟

سطح زیربنای کل طبقات ساختمان به غیر از مشاعات شامل انبار، پارکینگ، راه پله، اتاقک آسانسور، اتاقک پله(خرپشته)، تأسیسات،اتاق نگهبانی و سایر فضاهایی که برای عموم ساکنین مجتمع است.