منظور از محدوده شهر چیست؟

منظور از محدوده شهر چیست؟

در شهرهایی که طرح جامع برای آنها تهیه و تصویب شده است. محدوده شهر عبارتست از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا است.