منظور از پارکینگ بر معبر چیست؟

منظور از پارکینگ بر معبر چیست؟

قسمتی از ملک پس از رعایت عرض معبر که طبق ضوابط به هر کاربری (غیر مسکونی) می باید عقب نشینی و از سند مالکیت کسر شده و بدون حصار در ارتباط با فضای پیاده رو و معبر بوده و احداث هر گونه بنا در زیر ورودی آن ممنوع است.