منظور از پارکینگ مهمان چیست؟

منظور از پارکینگ مهمان چیست؟

فضایی که برای پارک خودرو افراد غیر ساکن پیش بینی می شود و در امتداد عرض پلاک و در بر معبر ورودی قطعات آپارتمانی 3 طبقه و بیشتر با عمق 2/5 متر ایجاد می گردد.