مهندس شفیعی دبیر دفاتر کارگزاری از افتتاح دفتر کارگزاری اراضی کوثر تحت نظارت شهرداری یزد خبر داد

مهندس شفیعی دبیر دفاتر کارگزاری از افتتاح دفتر کارگزاری اراضی کوثر تحت نظارت شهرداری یزد خبر دادمهندس شفیعی دبیر دفاتر کارگزاری از افتتاح دفتر کارگزاری اراضی کوثر تحت نظارت شهرداری یزد خبر داد.
دفتر کارگزاری اراضی کوثر تحت نظارت شهرداری یزد جهت انجام امور مربوط به شهرسازی اراضی کوثر، واقع در بلوار منتظرقائم، روبروی شرکت توزیع برق افتتاح گردید.