مهندس مجید زرگرباشی از ابلاغ موارد کنترل ترسیمی و طراحی بر روی نقشه های معماری و شهرسازی خبر داد

مهندس مجید زرگرباشی از ابلاغ موارد کنترل ترسیمی و طراحی بر روی نقشه های معماری و شهرسازی خبر داد 


مهندس مجید زرگرباشی ازابلاغ موارد کنترل ترسیمی و طراحی بر روی نقشه های معماری و شهرسازی خبر داد:

به منظور یکسان سازی در تهیه نقشه های معماری و شهرسازی که جهت بررسی و کنترل و تایید به  حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد ارائه می گردد، رعایت ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع و مصوبات مربوطه خصوصا موارد مندرج در لیست ذیل الزامی می باشد.

لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت موارد اعلامی در نقشه های ارسالی، مراتب مورد تایید  این معاونت نبوده و  نقشه های مذکور به مناطق مربوطه عودت داده خواهد شد.

 

رعايت كليه ضوابط و  مقررات شهرسازي و معماري، طرح جامع، طرح تفصيلي، مصوبات مسكن و شهرسازي و كليه موارد ذيل واصول ترسيمي و نقشه كشي بر روي نقشه هاي معماري وشهرسازي الزامي مي باشد.

1- نقشه هاي معماري

1-1           ) نقشه سايت پلان : (در مقياس 1:200 يا 1:250 يا 1:500 )

كروكي زمين طبق سند مالكيت و مشخص نمودن (قسمتي كه در گذريا تعريض گذر قرار گرفته همراه با مساحت باقيمانده ملك) - طراحي سايت زمين– اندازه گذاري كامل- كاربريهاي همجوارسايت– دسترسي ها– نام گذر دسترسي همراه عرض گذر و اندازه گذاري – ميزان عقب نشيني در صورت لزوم – ميزان پاركينگ بر معبر همرا ه با مبلمان – كد ارتفاعي و علامت جهت شمال – مشخص نمودن سطح اشغال (برروي سايت با هاشور زدن) و ذكر كاربريهاي همجوار داخل سايت - تعداد طبقات پلاكهاي همجوار-   مقطع شماتيك حاوي (مساحت هر طبقه – كاربري طبقه – تعداد واحد ).

1-2           ) پلان هاي طبقات ، نما ، مقاطع : (درمقياس 1:100 )

 

پلان طبقات ( پلان اندازه گذاري و پلان مبلمان ) همراه با ذكر مساحت به تفكيك هر واحد - پلان پشت بام– مقاطع– كليه نماها و مصالح اجرايي. (كليه نقشه ها همراه با اندازه گذاري كامل و كد ارتفاعي)

 

2           جدول مشخصات فني : (فرم پيوست)

كاربري ملك –مساحت زمين– سطح اشغال–  مساحت كل زير بنا - تراكم – تعداد طبقات – مساحت طبقات به تفكيك طبقه – تعداد پاركينگ بر معبر و داخلي به تفكيك مورد نياز و تامين شده – مساحت پاركينگ بر معبر و داخلي– ميزان عقب نشيني – طول پخي – پلاك ثبتي– كد نوسازي- نوع سازه – مصالح نما –تعداد واحد به تفكيك كاربري– تعداد واحد در هر طبقه.

3           – اطلاعات جدول مشخصات :

نام دفترمعماري يا مهندسي تهيه كننده طرح– عنوان طرح– كارفرما – مقياس– تاريخ – شماره صفحه – عنوان نقشه (ذيل طرح همراه با مقياس طرح )– آدرس دفترمعماري يا مهندسي تهيه كننده طرح – شماره تماس مالك و طراح ( جهت هماهنگي لازم بعدي جهت رفع مشكلات و ايرادات نقشه يا طرح ).

 

4           – ارسال و پيوست كليه سوابق مورد نياز ازجمله : مجوز دستور تهيه نقشه – (مصوبات كمسيون ماده 5)

 

5           - فرم توافقات – كپي سند مالكيت وكليه مدارك تكميلي درصورت لزوم .

 

6            – ارسال لوح فشرده (فايل اتوكدي ) به همران نقشه ها جهت كنترل و بررسي.

 

7 – در صورتي كه موارد فوق الذكر رعايت گرديد و نقشه ها و سوابق مندرج تكميل و مهر تائيد مهندس طراح يا دفتر مهندسي نيز برروي نقشه ها ثبت گرديد است نقشه ها پس از بررسي كامل و جامع طبق ضوابط ملاك عمل اعم از طرح جامع و طرح تفصيلي ومصوبات به تائيد شهرداري منطقه برسد تا اقدامات بعدي صورت پذيرد.

جدول مشخصات فني

رديف

عنوان

توضيحات

1

كاربري ملك

 

2

درخواست تغيير كاربري (ك.م 5)

(درصورت لازم )

3

مساحت زمين

                                          .................................... متر مربع

4

سطح اشغال

                                       ........................................ درصد

5

تراكم

                                       ........................................ درصد

6

مساحت كل زيربنا

                                          .................................... متر مربع

7

تعداد طبقات

                                          ........................................ طبقه

8

تعداد واحد در هر طبقه

زيرزمين

      ........................................ واحد

همكف

      ........................................ واحد

نيم طبقه

      ........................................ واحد

طبقه اول

      ........................................ واحد

طبقه دوم

        ........................................ واحد

طبقه سوم

        ........................................ واحد

9

تعداد واحد كل

                                           ........................................ واحد

10

مساحت طبقات به تفكيك طبقه

زيرزمين

 .................................... متر مربع

همكف

.................................... متر مربع

نيم طبقه

.................................... متر مربع

طبقه اول

.................................... متر مربع

طبقه دوم

.................................... متر مربع

طبقه سوم

.................................... متر مربع

11

تعداد واحدپاركينگ مورد نياز

بر معبر

 ........................................ واحد

داخلي

 ........................................ واحد

12

تعداد واحد پاركينگ تامين شده

بر معبر

 ........................................ واحد

داخلي

 ........................................ واحد

13

مساحت پاركينگ تامين شده

بر معبر

.................................... متر مربع

داخلي

.................................... متر مربع

14

ميزان عقب نشيني

عرض عقب نشيني

                                         ...................................... طول

مساحت عقب نشيني

                                      .................................... متر مربع

15

عرض گذرهاي اطراف سايت

                                                                          ....................................... متر

16

طول پخي

                                                                          ...................................... طول

17

مصالح نما

 

18

نوع سازه

 

19

شماره پلاك

 

20

كد نوسازي

 

21

آدرس ملك

 

22

توضيحات مصوبات