مهندس مجید زرگر باشی سرپرست حوزه معاونت شهر سازی و معماری از ارسال لایحه محدودیت تغییر کاربری و تعدیل تراکم آپارتمانی در بعضی از نقاط شهر به شورای شهر جهت تصویب و ابلاغ خبر داد.

مهندس مجید زرگر باشی سرپرست حوزه معاونت شهر سازی و معماری از ارسال لایحه محدودیت تغییر کاربری و تعدیل تراکم آپارتمانی در بعضی از نقاط شهر به شورای شهر جهت تصویب و ابلاغ خبر داد.


مجید زرگرباشی

مهندس مجید زرگر باشی سرپرست حوزه معاونت شهر سازی و معماری از ارسال لایحه محدودیت تغییر کاربری و تعدیل تراکم آپارتمانی در بعضی از نقاط شهر به شورای شهر جهت تصویب و ابلاغ خبر داد.

 

جهت ساماندهی توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهر با توجه به تراکم وضع موجود، سطوح خدمات مورد نیاز، تاسیسات زیر بنایی و روبنایی موجود لازم است نقشه پهنه بندی تراکم آپارتمانی بر اساس طرح جامع تهیه و پس از تصویب به اطلاع شهروندان برسد لذا تا تهیه پهنه بندی و تعیین نقشه کاربری تجاری در سطح شهر لایحه  محدودیت  تغییر کاربری و تعدیل تراکم آپارتمانی در بعضی از نقاط شهر یزد از جمله در منطقه صفائیه قدیم و برخی از معابر از جمله خیابان آیت ا... کاشانی و فرخی و بلوار شهيد واعظ آزاد شهر (بلوار اصلي آزاد شهر)تهیه و جهت تصویب به شورای محترم اسلامی شهر ارسال که پس از تصویب تا ابلاغ طرح تفصیلی ملاک عمل شهرداریهای مناطق و نواحی قرار خواهد گرفت