نشست بررسی مشکلات اراضی اسکان کویر

نشست بررسی مشکلات اراضی اسکان کویر

نشست بررسی مشکلات مربوط به اراضی اسکان کویر واقع در صفائیه، چهارراه پژوهش با حضور معاون شهرسازی و معماری، مدیر منطقه سه، نمایندگان اسکان و هیئت مدیره آپارتمانهای بهاران یک و سه، برخی مدیران و  کارشناسان شهرداری  و مشاور تهیه کننده در دفتر معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار شد.

در این نشست مشکلاتی از قبیل شبکه معابر، ورودی ها، سرانه خدماتی , ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه طرح تهیه شده توسط مشاور ارائه و کلیات آن تصویب شد. در پایان مقرر شد مشاور نسبت به تهیه جزئیات طرح و ارسال آن به سایر مراجع ذیربط جهت تصویب اقدام نماید.