واحد نقشه برداري

واحد نقشه برداري

1- محسن ابراهیم زاده

2- محمد علی شیرزاده

3- حسین رحمت پور

---------------------------------------------------------------------------

اهم وظايف

 

1     1- كنترل نقشه هاي مسطحاتي تهيه شده  توسط پيمانكار

2     2-     پياده سازي نقشه اي اجرائي مصوب

3     3-     مديريت  پروژه دفع ابهاي سطحي

       4- مديريت پروژه مميزي

       5 -     تهيه پروفيل طولي

7     6-    بررسي وارزيابي  طرحهاي تفصيلي تهيه شده توسط مشاور با استفاده از نرم افزار ARCGIS

8     7-     بررسي نقشه هاي  واطلاعات توصيفي وارزيابي با استفاده از نرم افزار ARCGIS

       8- بررسی محدوده شهر یزد با استفاده از GIS وتصویر ماهواره ای WORLD VIEW