پروژه

پروژه

 

طرح های کلان :

 

1- طرح تفصیلی

- تاریخی

 

طرح های معماری و شهرسازی موضعی :

 

الف) طراحی گذرها و طرح های معماری

             1- طراحی مسیر کوی اساتید

             2- ساماندهی میدان بعثت   

            3- آماده سازی اراضی مزاحم شهری

4- 14 متری شمال کسنویه

5- 14 متری هزار درخت

6- 14 متری نسترن

7-  گذر یاسین

8- طراحی پارکینگ بلوار مدرس

9- طراحی خط واحد نابینایان

10- طراح و نظارت بر سردر پارکینگ شهرداری یزد

ب) طراحی پارکها

- پارک بنفشه

 

سایر اقدامات :

1-     تهیه دستور العملهای و آیین نامه

2-     مکاتبه با مناطق و سازمانهای وابسته به شهرداری

3-      ایجاد و نظارت دفاتر کارگزاریها

4-      مکاتبات با کمیسیون ماده پنج

5-     - ارائه بر- کف

6-      تهیه و ارائه نقشه های پروفیل طولی و عرضی

7-      مکاتبات با سایر دستگاهها