پنجمین کارگروه هوشمند سازی صدور پروانه ساختمانی

پنجمین کارگروه هوشمند سازی صدور پروانه ساختمانی

 

پنجمین کارگروه هوشمند سازی صدور پروانه ساختمانی نوزدهم آذر ماه سال جاری در دفتر مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری با حضور سرپرست، معاونین و مدیران شهرداری و مسئولین سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن بررسی فرآیندهای موجود صدور پروانه در شهرداری و سازمان نظام مهندسی، فلوچارت پیشنهادی  به منظور تجمیع مراحل شهرداری و سازمان های  نظام مهندسی ساختمان، سیما، منظر و فضای سبز و آتش نشانی توسط مهندس نوری مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها ارائه گردید.

در ادامه مهندس فرهمند شهردار منتخب شهر یزد ضمن بیان اهداف شهرداری از اجرای پروژه خواستار همکاری سازمان نظام مهندسی درراستای کاهش تخلفات ساختمانی شد. همچنین آمادگی شهرداری را برای همکاری در این زمینه  اعلام نمود.