پویش ملی شهرهای دوستدار کودک

پویش ملی شهرهای دوستدار کودک

 

با عنایت به پویش ملی شهرهای دوستدار کودک

کودکان و نوجوانان عزیز می توانند با تکمیل فرم پرسشنامه و نقاشی تصور خود از شهر دوستدار کودک، در این طرح شرکت نمایند. از نقاشی های برگزیده در لوگوی ملی شهر دوستدار کودک استفاده خواهد شد.

مهلت شرکت در این پویش تا تاریخ  1398/04/24 می باشد.